YLEISET LAINAEHDOT

Voimassa toistaiseksi 6/25/2022 alkaen.

1. Lainan hakeminen ja myöntäminen

Lainan myöntää Suomen Viestilaina Oy (jäljempänä lainanantaja). Lainan hakeminen tapahtuu lainanantajan hyväksymällä ja ilmoittamalla tavalla. Lainahakemus tehdään sähköisesti lainanantajan internet-sivuilla tai muulla lainanantajan ilmoittamalla sähköisellä etäviestimellä. Laina voidaan myöntää täysi-ikäiselle lainanantajan lainanantoperusteet täyttävälle oikeustoimikelpoiselle Suomen kansalaiselle (jäljempänä asiakas). Lainanantajan hyväksymä asiakkaan lainahakemus yhdessä näiden yleisten lainaehtojen ja vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot -lomakkeessa (jäljempänä vakiotietolomake) mainittujen ehtojen kanssa muodostavat kuluttajaluottosopimuksen asiakkaan ja lainanantajan välille. Asiakas hyväksyy yleiset lainaehdot ja vakiotietolomakkeessa ilmoitetut ehdot vahvistaessaan lainanantajan hyväksymän lainahakemuksen.

Asiakas voi hakea lainaa käyttämällä pankin verkkopankkitunnuksia tai käyttämällä jotain muuta lainanantajan tarjoamaa sähköistä vahvaa tunnistusmenetelmää. Asiakas voi tunnistautua myös siten, että hän tilaa lainanantajalta numeroon 16130 lähetettävällä tekstiviestillä (5 euroa/asiakkaan lähettämä tekstiviesti) kotiosoitteeseensa henkilökohtaisesti vastaanotettavan saantitodistuskirjeen, joka sisältää tarvittavat tiedot lainan hakemiseen. Saantitodistuskirje toimitetaan asiakasta lähinnä olevaan postiin, jossa postin toimihenkilö tunnistaa asiakkaan hänen virallisen henkilötodistuksensa perusteella sekä ottaa asiakkaalta allekirjoituksen saantitodistuskirjeen lomakkeelle. Viralliseksi henkilötodistukseksi hyväksytään voimassa oleva Suomen viranomaisen myöntämä passi tai matkustusasiakirjaksi hyväksyttävä henkilökortti taikka 1.10.1990 jälkeen Suomen poliisin myöntämä ajokortti.

Kun asiakas on kerran tunnistettu postitoimipaikassa virallisesta henkilötodistuksesta taikka verkkopankkitunnuksilla tai muulla sähköisellä vahvalla tunnistusmenetelmällä, hän saa oman henkilökohtaisen tunnisteen, jonka avulla hän voi tunnistautua hakiessaan uutta lainaa. Verkkopankkitunnuksilla, henkilökohtaisella tunnisteella tai jollakin muulla lainanantajan tarjoamalla vahvalla tunnistusmenetelmällä tapahtunut asiakkaan sähköinen tunnistautuminen vastaa asiakkaan allekirjoitusta ja kaikki tunnuksia käyttäen tehdyt sopimukset, hakemukset ja viestit sitovat asiakasta suhteessa lainanantajaan. Asiakkaan on pidettävä henkilökohtainen tunnisteensa ehdottomasti vain omana tietonaan eikä sitä saa luovuttaa tai muuten ilmaista kenellekään toiselle henkilölle. Tunnistetta on myös säilytettävä huolellisesti siten, ettei kenelläkään ole mahdollista saada sitä tietoonsa. Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava lainanantajalle tunnisteen katoamisesta tai sen joutumisesta toisen henkilön haltuun taikka mikäli asiakas epäilee tunnisteen joutuneen toisen henkilön tietoon tai haltuun.

Asiakas vastaa lainanantajalle tunnisteen oikeudettomasta käytöstä, jos:

a) hän tai muu tunnisteen haltija on luovuttanut tunnisteen sen käyttöön oikeudettomalle; tai

b) tunnisteen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu hänen tai muun tunnisteen haltijan huolimattomuudesta; tai

c) hän tai muu tunnisteen haltija on laiminlyönyt ilmoittaa lainanantajalle tunnisteen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä ilman aiheetonta viivytystä sen havaittuaan.

Asiakas ei kuitenkaan vastaa tunnisteen oikeudettomasta käytöstä siltä osin kuin tunnistetta on käytetty sen jälkeen, kun lainanantajalle on ilmoitettu tunnisteen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä. Asiakas on kuitenkin aina vastuussa tunnisteen oikeudettomasta käytöstä, jos hän on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Lainanantaja voi harkintansa mukaan ja erityistä syytä ilmoittamatta olla myöntämättä lainaa. Lainanantaja käyttää lainaa myöntäessään ja valvoessaan asiakkaan henkilö- ja luottotietoja. Tarvittavat henkilö- ja luottotiedot hankitaan Väestörekisterikeskuksen, Suomen Asiakastieto Oy:n ja Bisnode Finland Oy:n rekistereistä. Asiakas hyväksyy, että hänen tietonsa tarkistetaan kyseisistä rekistereistä.

2. Lainasummat, laina-aika, luottokustannukset ja takaisinmaksu

Lainanantajan tarjoamat lainasummat, laina-ajat sekä lainoista perittävät luottokustannukset ja muut tiedot ovat nähtävissä lainanantajan internet-sivuilla.

Laina-aika ja koronmaksuvelvollisuus alkavat siitä päivästä, kun laina on maksettu asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille. Lainan maksamattomalle pääomalle lasketaan kiinteää juoksevaa korkoa. Korko lasketaan todellisten korkopäivien mukaan käyttäen jakajana lukua 360. Koron lisäksi asiakkaalta veloitetaan lainan toimitus- ja käsittelykulut. Lainan korkoprosentti ja koron sekä toimitus- ja käsittelykulujen tarkat määrät ja muut asiakkaalta veloitettavat maksut käyvät ilmi asiakkaan hyväksymästä vakiotietolomakkeesta, jossa on mainittuna myös asiakkaan maksettavaksi tuleva kokonaismäärä, maksuerän suuruus, erien lukumäärä ja maksuväli sekä luoton todellinen vuosikorko. Useampieräisen lainan osalta asiakkaalla on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta lyhennystaulukko milloin tahansa luottosuhteen aikana.

Myönnetty laina, korko sekä toimitus- ja käsittelykulut maksetaan kokonaisuudessaan eräpäivänä takaisin laskulla tai useampieräisen lainan osalta kahdella tai useammalla laskulla, jotka lainanantaja lähettää asiakkaalle postitse, sähköpostilla tai muulla lainanantajan ilmoittamalla tavalla. Mahdolliset huomautukset laskusta on tehtävä lainanantajalle ilman aiheetonta viivytystä laskun saapumisesta. Asiakkaalla on mahdollisuus pidentää laskukohtaisesti maksuaikaa, jolloin eräpäivän muutoksesta veloitetaan erillinen maksu. Maksuajan muutosesitys on tehtävä lainanantajalle viimeistään laskun eräpäivänä.

3. Maksun viivästyminen, perintäkulut ja osasuoritusten kohdistus

Laskun loppusumma on aina maksettava kokonaisuudessaan eräpäivänä. Laskun osasuoritukset kohdistetaan lainanantajan valitsemalla tavalla ja järjestyksessä toimitus- ja käsittelykuluille, korolle, kuluille, viivästyskorolle tai lainapääomalle.

Mikäli laskua ei kokonaisuudessaan makseta viimeistään eräpäivänä, asiakas on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle korkolain 4.1 §:n mukaista vuotuista viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään. Viivästyskorko on 7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva korkolain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko. Viivästyskorko on kuitenkin aina vähintään yhtä suuri kuin lainasta kulloinkin perittävä kiinteä juokseva korko. Edellä sanottu koskee myös eräännytettyä luottoa.

Asiakkaalle lähetetystä kirjallisesta maksuhuomautuksesta veloitetaan viisi euroa/kpl. Maksuhuomautuksen jälkeen velka siirretään perintätoimiston perittäväksi ja viime kädessä erääntynyt velka peritään asiakkaalta oikeusteitse. Kaikista perintätoimista aiheutuneet kulut tulevat asiakkaan maksettavaksi.

4. Lainan takaisinmaksun laiminlyönnin rekisteröiminen luottotietorekisteriin

Lainanantajalla on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä oikeus tallettaa lainan maksun laiminlyönti luottotietorekisteriin, jos asiakkaalle eräpäivän jälkeen lähetetystä kirjallisesta maksukehotuksesta, jossa on muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottotietorekisteriin, on kulunut vähintään 21 päivää ja maksu on viivästynyt vähintään 60 päivää maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä eivätkä asiakas ja lainanantaja ole tehneet alkuperäisen eräpäivän jälkeen uutta maksusopimusta.

5. Lainan poikkeuksellinen erääntyminen

Koko jäljellä oleva laina korkoineen ja muine luottokustannuksineen erääntyy lainanantajan vaatimuksesta asiakkaan takaisinmaksettavaksi, mikäli asiakas laiminlyö pääoman, juoksevan koron tai lainan toimitus- ja käsittelykulujen maksamisen eräpäivänä, jos

a) maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta ja jos viivästynyt määrä on vähintään 10 % tai jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään 5 % velan alkuperäisestä määrästä taikka käsittää lainanantajan koko jäännössaatavan; tai

b) maksu on viivästynyt vähintään kuusi kuukautta ja se on olennaisissa määrin edelleen suorittamatta; tai

c) jos asiakas on antanut lainanantajalle harhaanjohtavia tai vääriä tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa lainan myöntämiseen tai lainan ehtoihin, taikka kyseessä on asiakkaan muu olennainen sopimusrikkomus.

Lainanantajalla ei kuitenkaan ole oikeutta eräännyttää lainaa edellä kerrotulla tavalla, jos kysymys on maksun viivästymisestä ja viivästyminen johtuu kuluttajansuojalain 7 luvun 34 §:n tarkoittamasta kuluttajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta hänestä riippumattomasta seikasta, paitsi jos tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi lainanantajalle ilmeisen kohtuutonta. Asiakkaan on ilmoitettava lainanantajalle em. seikasta, jotta sosiaalinen suorituseste voidaan ottaa huomioon.

Kun lainanantaja vaatii edellä olevan mukaisesti maksueriä, jotka muuten eivät ole erääntyneet, sen saatavaa laskettaessa näistä maksueristä on vähennettävä se osa lainakustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään laina-aikaan. Lainanantaja saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan lainanantajan hyväksymässä kuluttajaluottosopimuksessa yksilöidyt, kyseisen lainan perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet todelliset kulut. Käyttämättä jäävä laina-aika luetaan alkavaksi erääntymisen voimaantulosta.

Lainan erääntyminen tulee voimaan neljän viikon tai, jos asiakkaalle on aiemmin huomautettu viivästyksestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, kahden viikon kuluttua siitä, kun erääntymistä koskeva ilmoitus on jätetty tai lähetetty asiakkaalle. Jos asiakas tämän ajan kuluessa maksaa viivästyneen määrän tai oikaisee muun sopimusrikkomuksen, erääntyminen raukeaa.

6. Lainan ennenaikainen maksaminen

Asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus maksaa laina ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osittain ilman lisäkustannuksia. Mikäli asiakas maksaa lainan tai sen osan ennenaikaisesti, vähennetään jäljellä olevasta lainanantajan saatavasta se osa lainakustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään laina- aikaan. Lainanantaja saa periä kokonaisuudessaan lainanantajan hyväksymässä luottosopimuksessa yksilöidyt, kyseisen lainan perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet todelliset kulut. Lainanantajalla on myös oikeus kuluttajansuojalain 7 luvun 28 §:ssä tarkoitettuun korvaukseen ennenaikaisen takaisinmaksun yhteydessä.

7. Peruuttamisoikeus

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tekemänsä kuluttajaluottosopimus ilmoittamalla siitä lainanantajalle neljäntoista (14) päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä tai siitä myöhäisemmästä ajankohdasta, jona kuluttaja on saanut kuluttajansuojalain 7 luvun 17 §:n mukaiset tiedot sisältävän kappaleen kuluttajaluottosopimuksesta kirjallisesti tai sähköisesti.

Peruuttamisilmoitus on tehtävä lainanantajalle kirjeellä tai muutoin pysyvällä tavalla ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot:

a) asiakkaan etu- ja sukunimi

b) henkilötunnus

c) peruutettavan kuluttajaluottosopimuksen yksilöinti

d) paikka ja päiväys

e) asiakkaan omakätinen allekirjoitus

Peruuttamisilmoitus tulee toimittaa lainanantajalle postiosoitteeseen tai skannattuna sähköpostiosoitteeseen. Lainanantajan yhteystiedot on mainittu näissä yleisissä ehdoissa ja vakiotietolomakkeessa.

Jos asiakas peruuttaa sopimuksen, on hän velvollinen maksamaan lainanantajalle korvauksena lainan koron ajalta, jonka laina on ollut hänen käytettävissään. Lainanantajalla on kuitenkin oikeus vaatia korvauksena lainan todellinen vuosikorko ajalta, jonka laina on ollut kuluttajan käytettävissä, jos kuluttaja peruuttaa kuluttajaluottosopimuksen, joka on määrältään alle 200 euroa.

Kuluttajan on viivytyksettä ja viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä palautettava lainanantajalle kuluttajaluottosopimuksen nojalla saamansa varat täysimääräisesti sekä suoritettava yllä mainitut korvaukset uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa. Peruuttamistilanteessa lainanantaja palauttaa asiakkaalle tältä saamansa lainaa koskevat suoritukset. Asiakkaalle palautettavista suorituksista vähennetään todellisen vuosikoron määrä alle 200 euron lainojen osalta.

Lainanantajalla on oikeus hyvää luotonantotapaa noudattaen olla myöntämättä uutta lainaa asiakkaalle, jos lainanantajalla on aikaisemman asiakassuhteen ja siihen liittyvien lainojen peruutusten vuoksi syytä epäillä, että asiakkaan tarkoituksena ei ole ottaa lainaa haetuksi ajaksi, vaan vilpillisesti hyödyntää lainanantajan luotonantoa ja siihen liittyvää peruuttamisoikeutta.

8. Asiakkaan tiedonantovelvollisuus

Asiakas on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Asiakkaan on lainasuhteen aikana viipymättä ilmoitettava nimensä, puhelinnumeronsa, postiosoitteensa ja sähköpostiosoitteensa muutoksesta lainanantajalle.

9. Ilmoitusten saapuminen

Lainanantajan asiakkaalle lähettämän kirjallisen ilmoituksen katsotaan saapuneen vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä päivänä lähettämisen jälkeen, jos se on lähetetty postiosoitteeseen, joka on viimeksi ilmoitettu lainanantajalle tai väestörekisterikeskukselle. Jos ilmoitus on lähetetty asiakkaalle etäviestintä käyttäen, ilmoituksen on katsottava saapuneen vastaanottajalle päivänä, jona ilmoitus on lähetetty. Asiakas antaa suostumuksensa siihen, että hänelle saadaan lähettää ilmoituksia myös sähköpostilla, tekstiviestillä tai muulla etäviestimellä, jonka yhteystiedot asiakas on lainanantajalle ilmoittanut.

10. Lainanantajan vastuu palvelusta

Lainanantaja ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Lainanantaja ei vastaa mistään viestiliikenteen häiriöistä tai virheellisistä viesteistä riippumatta siitä, johtuuko häiriö operaattoreista, ruuhkaisesta viestiliikenteestä, sähkökatkoksesta tai laiteviasta eikä korvaa häiriöiden aiheuttamia välittömiä, välillisiä tai epäsuoria vahinkoja. Lainanantaja ei myöskään vastaa palveluun liittyvien muiden palveluntarjoajien virheistä tai häiriöistä. Lainanantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä ja vaikeuttaa palvelun toimintaa tai sen osaa. Lainanantajalla on oikeus milloin tahansa keskeyttää palvelu ilman erityistä syytä ja ilman erillistä ilmoitusta.

11. Tietosuoja

Asiakkaan tiedot on tallennettu lainanantajan ylläpitämään asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Lainanantajalla ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käsitellä ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja henkilötietolain ja muiden tietosuojaa koskevien lakien mukaisiin käyttötarkoituksiin esimerkiksi suoramarkkinointia tai palvelua koskevaa tiedottamista varten. Asiakas antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn edellä mainittuihin tarkoituksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää henkilötietojensa käyttämisen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä lainanantajalle.

12. Sopimuksen siirto

Lainanantaja voi siirtää kuluttajaluottosopimuksen siihen perustuvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle.

13. Valvontaviranomaiset

Kuluttajaluottoja valvovat Kuluttaja-asiamies, Kuluttajavirasto ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

14. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän kuluttajaluottosopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Oikeuspaikkana on Helsingin käräjäoikeus taikka vaihtoehtoisesti asiakkaan kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan käräjäoikeus. Asiakkaalla on myös oikeus kääntyä kuluttajariitalautakunnan puoleen saadakseen kuluttajariitalautakunnan suosituksen riidan ratkaisemisesta.

15. Oikeus muutoksiin

Lainanantajalla on milloin tahansa oikeus muuttaa näitä yleisiä lainaehtojaan. Uudet ehdot tulevat voimaan ilmoitettuna päivänä ja ne koskevat uusien ehtojen voimaantulon jälkeen haettuja lainoja.